Stadgar för GGF Verdandi Alumni

Fastställda vid stiftande 2012-08-01

§ 1 Namn
GGF Verdandi Alumni

§ 2 Ändamål
Föreningen som är religiöst, partipolitiskt och fackligt obunden har till
ändamål:

- att verka för kamratskap mellan tidigare medlemmar av gymnasieförbundet GGF Verdandi vid Vasaskolan i Gävle
- att upprätthålla kontakt mellan GGF Verdandi och dess tidigare medlemmar
- att hålla ett aktuellt medlemsregister
- och därmed jämförlig verksamhet

§ 3 Medlemskap
Föreningen vänder sig till den som varit medlem i GGF Verdandi vid Vasaskolan i Gävle och som ej längre studerar vid Vasaskolan. Även Hedersledamöter av GGF Verdandi som ej studerat vid Vasaskolan kan gå med i föreningen.

Föreningen har två grader av medlemskap:

A. Basmedlemskap – alla som accepterat att bli medlemmar genom kontakt med styrelsen.
B. Gulmedlemskap – de som betalar en medlemsavgift för guldmedlemsskap fastställd av årsmötet.

Därtill äger årsmötet, på styrelsens förslag, rätt att utse hedersmedlemmar.

§ 4 Utträde ur föreningen
Utträde sker när medlemmen begär utträde eller när styrelsen så bestämmer.

§ 5 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen i Gävle under perioden februari t o m april om styrelsen ej finner synnerliga skäl att förlägga mötet till annan plats och tidpunkt. Kallelse skall skickas ut till medlemmarna senast åtta veckor innan årsmötet. Kallelse sker per e-post. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill, eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar begär så hos styrelse med angivande de ärenden som önskas behandlade. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast tre veckor före mötet. I samtliga ärenden som upptagits på föredragningslistan beslutar årsmötet med enkel majoritet om inte stadgarna föreskriver annat.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§ 6 Årsmötets dagordning
På ordinarie årsmöte skall minst följande ingå i dagordningen:

1. Val av ordförande inför årsmötet,
2. Val av sekreterare och två justeringsmän.
3. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna,
4. Fastställande av dagordning,
5. Upprättande av förteckning över medlemmarna närvarande vid årsmötet,
6. Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning,
7. Fastställande av resultat- och balansräkning,
8. Revisionsberättelse,
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
10. Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar,
11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår,
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning om tre personer,
15. Övriga frågor.

På extra årsmöte skall utöver ärenden enligt punkterna 1-5 ovan endast förekomma de ärenden för vilka årsmötet blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till årsmötet.

§ 7 Rösträtt
Omröstning vid årsmötet sker öppet, dock att votering i valfrågor sker slutet. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning; i andra fall äger ordförande utslagsröst. Basmedlem som innan årsmötets öppnande ej betalat avgift för guldmedlemsskap för innevarande år har ej rösträtt.

§ 8 Styrelsen
Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Ordförande och styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig kassör (skattmästare) och sekreterare. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet är enigt. Är fler närvarande äger ordförande utslagsröst. Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte och justeras.

§ 9 Firmateckning
Föreningen firma tecknas - förutom av styrelse - av föreningens ordförande och av kassören (skattmästaren) var för sig.

§ 10 Föreningens ekonomi
Föreningens tillgångar får tas i anspråk för föreningens rörliga kostnader.

§ 11 Föreningens räkenskaper
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningens årsredovisning skall senast fyra veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna vilka har att senast en vecka före årsmötet avge revisionsberättelse.

§ 12 Revisorer
Årsmötet skall varje år välja två revisorer som skall revidera föreningens räkenskaper. För revisorerna skall väljas två suppleanter. Till revisorer kan väljas medlem av förening som inte innehar annat förtroendeuppdrag i föreningen under verksamhetsåret.

§ 13 Stadgar
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och med stöd av minst 2/3 av angivna röster.

§ 14 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan endast tagas av två på varandra följande ordinarie årsmöten där minst 2/3 av de närvarande medlemmarna röstar i enighet med föreslagen upplösning. Årsmöte som slutligen upplöser föreningen beslutar även om disposition av föreningens tillgångar.