Om Föreningen

GGF Verdandi Alumni är en ideell förening för tidigare medlemmar av Gefle Gymnasii-Förbund Verdandi vid Vasaskolan i Gävle. Alumniföreningen har enligt sina stadgar som sina främsta syften att verka för kamratskap mellan tidigare medlemmar samt upprätthålla kontakt mellan GGF Verdandi och dess tidigare medlemmar.

GGF Verdandi bildades 1862 och är därmed en av Sveriges äldsta gymnasieassociationer. Förbundet har för många av dess medlemmar under åren inneburit glada minnen och vänner för livet. Alumniföreningen har bildats för att bygga vidare på dessa positiva erfarenheter. För det första ska detta uppnås genom att tidigare medlemmar från olika årskullar ska ges en möjlighet att knyta kontakter med varandra. För det andra ska alumniföreningen vara både informationsgivande till dess medlemmar om vad som fortlöpande händer med GGF Verdandi samt vid behov fungera som en rådgivande enhet till förbundet.